Over

Over

Met de fotoafdrukken van Luumm maken we jouw interieur compleet in sfeer en gevoel. Onze afdrukken zijn van hoge kwaliteit. Luumm geeft selecte Nederlandse fotografen een podium voor hun fotografie / werk. Met zorg gemaakt en klaar voor in jouw interieur. 

 

Onze motivatie 

Het is zo cliché, maar een foto zegt letterlijk meer dan 1000 woorden. Wij brengen een verhaal, diepte en soms gewoon iets moois. Verdwaal in onze beelden en laat je inspireren en bewegen door de het werk van onze professionele fotografen. 

Naast dat zij fotograferen voor grote merken en individuen, is dit hun eigen werk. Beelden waarin zij hun vakmanschap en creativiteit compleet kunnen uiten. 

 

Bekijk hier het werk van onze fotografen. 

Lees hier meer over de afwerking van de beelden. 

Luumm is een afgeleide van Luim en Lumen, wat staat voor stemming en licht.

Levering & retour

Levering

De standaard levertijd is binnen 11 werkdagen. Heb je iets nodig met spoed? Neem dan contact met ons op.

 

E-mail: contact@luumm.nl
Telefoon: +31 (0)25 270 6003
Bereikbaar van ma t/m vr van 9:00 tot 18:00 uur

Retour

Dankjewel voor het winkelen bij Luumm.
Als je niet helemaal tevreden bent met jouw aankoop, zijn we er om je te helpen. Je hebt twee weken (na ontvangst) om ons op de hoogte te stellen van je retourverzoek (contact@luumm.nl). De kosten van de retourzending zijn voor rekening en risico van de koper.

 

Wanneer kan je retouren:
• Het product is in de afgelopen 14 dagen gekocht.
• Het product bevindt zich in de originele verpakking.
• Het product is niet gebruikt of beschadigd.
• Je hebt het aankoopbewijs.

 

Neem contact op met onze klantenservice:
• Telefonisch: +31 (0)25 270 6003 (van ma t/m vr van 9:00 tot 18:00 uur)
• Per e-mail: contact@luumm.nl

 

Nadat we je retour hebben ontvangen, heb je de volgende keuze:
• Een ​​nieuwe foto.
• Geld terug.

Verzendkosten

Op dit moment leveren we binnen Nederland. De verzendkosten zijn gratis.

Betaling

Je kan bij ons betalen via iDEAL.

Algemene voorwaarden

Luumm

M.A. Hoogendoorn h.o.d.n. Luumm is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34375724 en is gevestigd aan de Zaanden 28, 2151 SG te Nieuw-Vennep.

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn. 

 

3. Koper: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper. 

 

4. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Luumm.

 

5. Producten: De door Luumm aangeboden foto’s en (foto)lijsten.

 

6. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Luumm.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Luumm en iedere Overeenkomst tussen Luumm en een Koper en op elk Product dat door Luumm wordt aangeboden.

 

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Luumm aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Luumm zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

 

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Luumm is overeengekomen.

 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door Luumm gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

 

2. Het door Luumm gedane Aanbod is vrijblijvend. Luumm is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Luumm het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Luumm gegronde reden te weigeren.

 

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Luumm niet binden.  Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Luumm kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

 

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Luumm zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Luumm niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

 

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Luumm  heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.

 

2. Een Aanbod kan door Luumm gedaan worden via de website (www.luumm.nl).

 

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Luumm, zal Luumm de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

 

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het  Aanbod is Luumm daaraan niet gebonden.

 

5. Luumm is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

 

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

 

7. Producten die wegens [hygiënische redenen, maatwerk e.d.]niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Luumm zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Luumm het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

 

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Luumm aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Luumm worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Luumm zijn verstrekt, heeft Luumm het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Luumm niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Luumm, is Koper gehouden om  dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

 

5. Luumm kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

 

6. Luumm is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Luumm is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Luumm bekend was.

 

7. Koper vrijwaart Luumm voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Luumm of er door andere omstandigheden buiten de macht van Luumm enige vertraging ontstaat, heeft Luumm recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Luumm schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

 

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

 

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Luumm gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

 

4. Indien de Producten worden bezorgd door Luumm of een externe vervoerder is Luumm, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

5. Indien Luumm gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Luumm ter beschikking heeft gesteld.

 

6. Indien Luumm een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

 

7. Luumm is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Luumm is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Luumm behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 Verpakking en transport

1. Luumm verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

 

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

 

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

 

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Luumm erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

 

3. Eventuele zichtbare gebreken dienen na levering schriftelijk aan Luumm te worden gemeld op contact@luumm.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

 

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, kan Koper de zaken retourneren op de wijze zoals door Luumm aangegeven.

 

5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij de Producten en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Luumm, conform de retourinstructies van Luumm. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

 

6. Luumm is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

 

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

 

8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

 

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Luumm te wijten is, zal Luumm na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Luumm.

Artikel 9 Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

 

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

 

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Luumm geen invloed heeft, kan Luumm deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 10 Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

 

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven prijs tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Luumm. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Luumm een andere betalingstermijn overeenkomen.

 

4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Luumm gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Luumm op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

 

6. Luumm heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Luumm kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Luumm kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Koper eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

 

8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Luumm zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 

9. Indien Luumm meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 Garantie

Luumm staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften bezitten ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. De producten zijn niet geschikt om buiten op te hangen.

 

Dit geldt ook indien de te leveren Producten bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Luumm is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 

2. Bovendien is Luumm bevoegd de door haar en Koper bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke Overeenkomst te ontbinden indien Koper niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor haar uit een met Luumm gesloten Overeenkomst voortvloeien.

 

3. Voorts is Luumm bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Luumm op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Luumm de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

 

5. Luumm behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Luumm leidt tot aansprakelijkheid van Luumm jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Luumm in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Luumm is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

 

2. Luumm is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.  Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

 

3. Luumm is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product.

 

4. Luumm is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

 

5. Luumm is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

 

6. Luumm staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Luumm verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Luumm vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Luumm binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 14 Overmacht

1. Luumm is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij  gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Luumm, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Luumm zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Luumm en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Luumm buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 

3. Luumm heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Luumm haar verbintenis had moeten nakomen.

 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

5. Voor zo ver Luumm ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Luumm gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zodra de Producten zich in de macht van Koper bevinden. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 16 Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Luumm berusten uitsluitend bij Luumm en worden niet overgedragen aan Koper.

 

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Luumm rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Luumm. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Luumm geleverde zaken, dient Luumm expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

 

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Luumm rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 17 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Luumm gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Luumm de betrokkene hierover informeren.

 

2. Indien Luumm op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 18 Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Luumm en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via contact@luumm.nl met als onderwerp “Klacht”.

 

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Luumm de klacht in behandeling kunnen nemen.

 

3. Luumm zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Luumm en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Luumm heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Luumm en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Nieuw-Vennep, 7 november 2019

Privacy beleid

Luumm

Dit is het privacy statement van M.A. Hoogendoorn h.o.d.n. Luumm, hierna: Luumm. Luumm is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34375724 en is gevestigd aan de Haverstraat 76c 2153 GB te Nieuw-Vennep. In dit document wordt uitgelegd hoe Luumm omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Luumm de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Luumm, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Luumm, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Luumm verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Luumm  verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie-uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Luumm  worden persoonsgegevens verwerkt. Luumm verwerkt uitsluitend gegevens die Luumm noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Luumm bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.luumm.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Luumm  biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Luumm maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door Luumm verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

Luumm deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Luumm  kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens wordt gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: contact- en NAW-gegevens. 
 • Ingeschakelde derden zoals een drukkerij, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn: contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt wordt is: financiële gegevens.
 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Luumm neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer website

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Luumm behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Luumm  aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Luumm voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

Luumm maakt gebruik van technischeen functionelecookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Luumm mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

 

De cookies die Luumm gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

 

Op de website van Luumm kunnen tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Luumm  informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via contact@luumm.nl.

Gebruik Social Media

Luumm maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Luumm u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokken

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing.

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Luumm.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Luumm, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Luumm  over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

 • Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Luumm staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Luumm  met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail contact@luumm.nl of telefonisch via +31 (0)25 270 6003. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Luumm  u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Luumm zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Luumm  kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 7 november 2019.

Fotograaf

Ben jij fotograaf en zoek je een partij die jouw werk wil verkopen? Leuk! Stuur een mail naar contact@luumm.nl met een korte introductie over jezelf inclusief een paar voorbeeld foto’s.

Blijf op de hoogte van de laatste werken